UŞAK ÜNİVERSİTESİ

PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BİRİMİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar

Amaç

MADDE 1- Yönergenin amacı; Uşak Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin karşılaştıkları duygusal ve sosyal sorunların çözümünde onlara bireysel ya da grupla psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri vermek amacıyla Sağlık Kültür Daire Başkanlığına bağlı olarak kurulacak olan PDR Biriminin çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönerge, Uşak Üniversitesi “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri”nin yürütülmesiyle ilgili amaç, kuruluş ve işleyişe ilişkin görev, yetki ve sorumlulukların tamamını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Uşak Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi; Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür Ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğinin 14. maddesine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönergede geçen;

a)      Daire Başkanlığı: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,

b)      Birim: Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimini (kısaca PDR Birimi olarak ifade edilecektir.),

c)      Psikolog: Fen-Edebiyat Fakültelerinin Psikoloji Bölümü mezunlarını,

  Sosyal Çalışmacı: Fen-Edebiyat, İktisadi İdari Bilimler veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Sosyal Hizmet Bölümü mezunlarını,

d)    Öğrenci: Uşak Üniversitesinde öğrenim görmekte olan, zihinsel, bilişsel, duygusal, sosyal potansiyelini kullanmakta sorun yaşayan, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi ifade eder.

Genel Esaslar

MADDE 5- Bu yönerge kapsamında belirlenen hizmetlerin yerine getirilmesinde aşağıda belirtilen esaslara uyulur:

a)      Öğrencilerin zihinsel, bilişsel, duygusal, sosyal potansiyelinin farkına varabilmesi, bu potansiyeli ve çevresindeki kaynakları verimli kullanabilmesi için koruyucu/önleyici, konsültasyon ve gerektiğinde müdahaleye yönelik ruh sağlığı hizmetleri vermek.

b)      Kendi alanındaki ulusal/uluslararası bilimsel gelişmeleri, uygulamaları takip ederek ve üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarını ve gelişimlerini araştırarak öğrenciye verdiği hizmetlerin kalitesini artırmak ve katkıda bulunmak.

 

İKİNCİ BÖLÜM

PDR Biriminin İşleyişi, Yapılanması ve Çalışma Esasları

 

PDR Biriminin İşleyişi

MADDE 6- Birim organ ve meslek elemanları şunlardır:

a)     PDR Birim Komisyonu

b)     Psikolog

c)     Sosyal Çalışmacı

MADDE 7- PDR Birim Komisyonunun görev ve yetkileri şunlardır:

a)     Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısı Başkanlığında Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, birimde görev yapan psikolog ve sosyal çalışmacıdan oluşur.

b)     Komisyon, her yarıyılın başında toplanır ve o yarıyılda gerçekleştirilmesi planlanan eğitim faaliyetleri, çalıştay, seminer ve etkinliklerin planını yaparak kararlar alır.

c)     Komisyon, her yarıyılın sonunda ise toplanır ve yarıyıl başında planlanan eğitim faaliyetleri, çalıştay, seminer ve etkinliklerin gerçekleştirilme durumları ile ilgili değerlendirme yapıp kararlar alır.

  Her yarıyıl başında ve sonunda aldığı kararları Rektöre sunar.

MADDE 8- Psikoloğun görev ve yetkileri şunlardır:

03/02/1984 tarihli ve 18301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yüksek Öğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri İdaresi Uygulama Yönetmeliği”nin 14 üncü maddesinde belirtildiği üzere öğrencilerin karşılaştıkları duygusal, sosyal, bilişsel sorunların çözümünde onlara danışmanlık ve rehberlik yapar ve bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki hizmetleri yürütür:

a)      Yeni giren öğrencilere, üniversite, kurallar ve yakın çevre hakkında tanıtıcı ve aydınlatıcı bilgiler vermek, öğrencinin çevreye ve üniversiteye alışmasını sağlamak,

b)         Öğrencilerin sorunlarını saptamak ve çözümü için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,

c)       Bulundukları bölümü değiştirmek isteyen öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini tanımasına ve uygun seçimler yapmasına yardımcı olmak,

    Duygusal sorunları olan öğrencilere, bireysel ya da grupla psikolojik danışma yapmak.

d)     Bireyin önemli kararlar almasına, kendisini daha iyi tanımasına, çevresindeki insanlarla daha etkili ilişkiler kurmasına yardımcı olmak,

e)      Öğrencilerle ilgili olarak havale edilen vakalarda yetkililerce görüşme yapılmasını sağlamak. Yapılan değerlendirme sonucuna göre öğrenciyi ilgili hizmet birimine göndermek.

MADDE 9- Sosyal Çalışmacının görev ve yetkileri şunlardır: 

PDR Birimine gelen ve değerlendirme sonucunda, sorunlarının çözümünde sosyal çalışmacının yardımına ihtiyaç duyduğu düşünülen öğrencilerin, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli kaynakları araştırıp tespit eder ve söz konusu öğrencileri bu kaynaklara yönlendirir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yürürlükten Kaldırma

MADDE 10- 26.05.2009 tarihli ve 2009/63 nolu Senato Kararında yayımlanan Uşak Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Birimi Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştı

Yürürlük

MADDE 11- Uşak Üniversitesi PDR Biriminin yapılanması ve çalışma esasları ile ilgili bu Yönerge Uşak Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- Bu Yönerge hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.


Oluşturma: 05 Şubat 2018